Jakie prawa przysługują cudzoziemcom przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

Posted on 15 października 2018Posted in Działalność gospodarcza
Teraźniejszy prąd przesiedleńczy ludzi różnych przynależności państwowych między państwami, chociażby za pracą sprawia, że w kraju mieszka coraz więcej obcokrajowców. Podczas swojego pobytu w RP, większość składa do ojczystych instytucji publicznych wnioski o azyl. Dokumenty o osiedlenie się lub też podania o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły

Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com
Migranci mieszkający w kraju przynajmniej jeden raz w życiu, muszą mieć kontakt z organami administracji publicznej, które rozstrzygają o ich najważniejszych życiowych zagadnieniach. Kwestie rozstrzygane przez pracowników administracji publicznej dotyczą legalizacji . Dotyczą także kwestii kwaterunkowych, kwestii podejmowania pracy, spraw korzystania z pomocy społecznej etc. Bezdyskusyjny jest fakt, że cudzoziemcy, przed administracją publiczną mają zapisane prawa, które w dużej mierze powielają się z przywilejami przysługującymi obywatelom polskim.

Pomimo tego z uwagi na brak wiedzy w tym temacie, jak również z nieznajomości czy nawet bardzo nieznaczną umiejętność posługiwania się jeżykiem polskim oraz ze względu na ogólną wątpliwość obcokrajowców co do własnej funkcji wśród polaków, nie żądają poszanowania własnych uprawnień. Jednym z głównych praw należących się obcokrajowcom w komunikacji z organami administracyjnymi jest prawo (zobacz także pomoc prawną od borten.pl) do informacji. Przywilej do informacji jest rozumiane bardzo szeroko. Przywilej do informacji polega na obowiązku pracowników instytucji publicznych do informowania obcokrajowców o przebiegu procedury administracyjnej. Prawo zapewnia możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy. Urzędy publiczne, mają obowiązek powiadamiania o przysługujących sposobach odwoławczych od decyzji, wydawanych w w czasie trwania procedury administracyjnej. Przywilej do informacji to również prawo (http://raczynski-kancelaria.pl/) dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu dokumentów o o zgodę na otrzymanie wizy przez przedstawiciela konsulatu, cudzoziemcy powinni wiedzieć, że takie podanie może być napisane w języku narodowym wnioskodawcy. Natomiast akta sprawy służące za potwierdzenie w prowadzonej sprawie o zgodę na otrzymanie wizy przez pracownika konsulatu, powinny być już składane wraz z ich przekładem na język polski.

Tłumaczenie pism może być wykonane przez certyfikowane agendy tłumaczeń. Oznacza to, że w takiej sytuacji przetłumaczenie materiałów – dowodów w toku postępowania jest po stronie cudzoziemca. Na terytorium Polski, migrantom przysługuje prawo ochrony. Mogą oni starać się o nadanie statusu uchodźcy. W toku prowadzonego postępowania o azyl, cudzoziemcom niezbędny jest biegły, który musi przełożyć na język polski, wnioski zredagowane w języku obcym. Dopiero w czasie prowadzonej sprawy organ prowadzący, zapewnia bezpłatną pomoc osoby posługującej się językiem zrozumiałym dla składającego wniosek. Zobacz więcej: .

Także decyzja, efekt postępowania w sprawie, niezbędne komunikaty o trybie i czasie wniesienia odwołania, muszą być oznajmione wnioskodawcy w języku dla niego zrozumiałym i na piśmie. Nieodpłatny dostęp do biegłego przysługuje również cudzoziemcowi, w przypadku kiedy ten zawiadamia o fakcie narodzin dziecka lub melduje o śmierci a nie może porozumieć się z pracownikiem urzędu stanu cywilnego ani mową, ani na piśmie.