Jakie prawa przysługują cudzoziemcom przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

2 czerwca 2022 Działalność gospodarcza
Teraźniejszy prąd przesiedleńczy ludzi różnych przynależności państwowych między państwami, chociażby za pracą sprawia, że w kraju mieszka coraz więcej obcokrajowców. Podczas swojego pobytu w RP, większość składa do ojczystych instytucji publicznych wnioski o azyl. Dokumenty o osiedlenie się lub też podania o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły

Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com
Migranci mieszkający w kraju przynajmniej jeden raz w życiu, muszą mieć kontakt z organami administracji publicznej, które rozstrzygają o ich najważniejszych życiowych zagadnieniach. Kwestie rozstrzygane przez pracowników administracji publicznej dotyczą legalizacji . Dotyczą także kwestii kwaterunkowych, kwestii podejmowania pracy, spraw korzystania z pomocy społecznej etc. Bezdyskusyjny jest fakt, że cudzoziemcy, przed administracją publiczną mają zapisane prawa, które w dużej mierze powielają się z przywilejami przysługującymi obywatelom polskim.

Pomimo tego z uwagi na brak wiedzy w tym temacie, jak również z nieznajomości czy nawet bardzo nieznaczną umiejętność posługiwania się jeżykiem polskim oraz ze względu na ogólną wątpliwość obcokrajowców co do własnej funkcji wśród polaków, nie żądają poszanowania własnych uprawnień. Jednym z głównych praw należących się obcokrajowcom w komunikacji z organami administracyjnymi jest prawo do informacji. Przywilej do informacji jest rozumiane bardzo szeroko. Przywilej do informacji polega na obowiązku pracowników instytucji publicznych do informowania obcokrajowców o przebiegu procedury administracyjnej. Prawo zapewnia możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy. Urzędy publiczne, mają obowiązek powiadamiania o przysługujących sposobach odwoławczych od decyzji, wydawanych w w czasie trwania procedury administracyjnej. Przywilej do informacji to również prawo (http://www.raczynski-kancelaria.pl/) dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu dokumentów o o zgodę na otrzymanie wizy przez przedstawiciela konsulatu, cudzoziemcy powinni wiedzieć, że takie podanie może być napisane w języku narodowym wnioskodawcy. Natomiast akta sprawy służące za potwierdzenie w prowadzonej sprawie o zgodę na otrzymanie wizy przez pracownika konsulatu, powinny być już składane wraz z ich przekładem na język polski.

Tłumaczenie pism może być wykonane przez certyfikowane agendy tłumaczeń. Oznacza to, że w takiej sytuacji przetłumaczenie materiałów – dowodów w toku postępowania jest po stronie cudzoziemca. Na terytorium Polski, migrantom przysługuje prawo ochrony. Mogą oni starać się o nadanie statusu uchodźcy.

Pamiętaj, że wnikliwe opracowanie (http://www.workservice.pl/praca/kontroler-jakosci/lublin/) to często najcenniejsze źródło danych? Tak jest i w tym przypadku – gdy klikniesz ten link, przeczytasz inne użyteczne treści.

W toku prowadzonego postępowania o azyl, cudzoziemcom niezbędny jest biegły, który musi przełożyć na język polski, wnioski zredagowane w języku obcym. Dopiero w czasie prowadzonej sprawy organ prowadzący, zapewnia bezpłatną pomoc osoby posługującej się językiem zrozumiałym dla składającego wniosek. Zobacz więcej: .

Także decyzja, efekt postępowania w sprawie, niezbędne komunikaty o trybie i czasie wniesienia odwołania, muszą być oznajmione wnioskodawcy w języku dla niego zrozumiałym i na piśmie. Nieodpłatny dostęp do biegłego przysługuje również cudzoziemcowi, w przypadku kiedy ten zawiadamia o fakcie narodzin dziecka lub melduje o śmierci a nie może porozumieć się z pracownikiem urzędu stanu cywilnego ani mową, ani na piśmie.